Links

Handige internetadressen

www.beleeffriesland.nl/watersport
www.burgernet.nl
www.deskipper.eu
www.elektrischvaren.info
www.friesemeren.nl
www.fryslan.nl
www.fryslan.nl/bedieningstijden
www.fryslan.nl/jfsluis
www.fryslan.nl/kaarten
www.fryslan.nl/scheepvaartberichten
www.fryslan.nl/schoonvaren
www.fryslan.nl/snelvaren
www.fryslan.nl/vaarwegenverordening
www.fryslan.nl/waternamen
www.fryslan.nl/watersport
www.fryslan.nl/zwemwater
www.ikpasophetwad.nl
www.marrekrite.nl
www.nederlandveilig.nl
www.politie.nl/friesland
www.politie.nl
www.seff.nu
www.vareninfriesland.nl
www.visplanner.nl
www.visseninfriesland.nl
www.vrij-baan.nl
www.vuilwater.info
www.wadden.nl
www.waddenzee.nl
www.waddenzeewerelderfgoed.nl
www.wadvaarders.nl
www.wetten.overheid.nl
www.wetterskipfryslan.nl
www.zeilenderwijs.nl

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer              112
GGD Fryslân                       088-2299222
Meldkamer Driebergen KLPD Waterpolitie  03430-535355
Milieualarmnummer                  058-2122422
Politie Fryslân                       0900-8844
Provincie Fryslân (algemeen)           058-2925925
Provincie Fryslân (brugbedieningstijden)   058-2925888
Provincie Fryslân (publiekstelefoon)      058-2925524
Sportvisserij Fryslân                  0566-624455
VVV informatienummer               0900-2024060
Weertelefoon voor watersporters        0900-9337(€ 0,70 pm)
Wetterskip Fryslân                   058-2922222
Zwemwatertelefoon                 058-2925650

Bron: Watersportbrochure Provincie Friesland