CE CLASSIFICERING

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING (VVO) IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT VAN UW SCHIP !

Sinds 1996 moeten alle nieuwgebouwde pleziervaartuigen in Nederland voldoen aan de CE- Richtlijn Pleziervaartuigen die in 1994 is opgesteld (later nog eens herzien) om het in de handel brengen van deze vaartuigen op de Europese markt te reguleren. De Richtlijn bevat essentiële veiligheidseisen die de fabrikanten ( en importeurs) na moeten leven. Om aan te tonen dat hun producten aan de Richtlijn voldoen moeten fabrikanten aan drie hoofdregels voldoen:

1. het verstrekken van informatie over het gebruik en veiligheidsaspecten van het product. Hiervoor moet u bij uw schip een handboek hebben gekregen, waarin dit omschreven is;

2. het aanbrengen van een CE-markering op het product;

3. het opstellen van een Verklaring van Overeenstemming, waarmee door de pro-ducent wordt aangegeven dat het vaartuig aan de essentiële eisen van de Richtlijn voldoet

Wij vinden het allemaal heel normaal, dat we bij een gekocht schip een handboek aantreffen. We weten over het algemeen niet dat dit een verplicht document is en dat het een verplichting van de bouwer is daarin de werking en veiligheidsaspecten van het schip te beschrijven. Ook zijn we er aan gewend een bouwers plaatje met de CE- classificering (meestal D, C of B, sommigen A ) in de boot aan te treffen.

Verklaring van Overeenstemming

Niet zo bekend is die “Verklaring van Overeenstemming” (“Declaration of Conformity”) waarin de bouwer verklaart dat het gebouwde schip voldoet aan de regelgeving. Deze Verklaring is meestal in het handboek opgenomen. Nog minder bekend is, dat het ontbreken van zo’n verklaring een probleem kan opleveren. In Nederland wordt niet door 

de overheid gecontroleerd op de aanwezigheid van een VvO zoals we in het spraakgebruik de verklaring noemen. Elke botenmakelaar behoort te controleren of een te verkopen boot voorzien is van een CE-keur. De bouwer van een pleziervaartuig is sedert 1996 verplicht het vaartuig af te leveren conform de pleziervaartuigenrichtlijn en te zijn voorzien van CE, handleiding en VvO. De eigenaar is niet verplicht dat tot in lengte van jaren te bewaren. Omdat er geen periodieke keuring is op boten, verliest die VvO wel iets van zijn waarde. Als een VvO is kwijtgeraakt is dat in Nederland geen probleem, een verkoper of verkopende makelaar zou u er wel van op de hoogte moeten stellen als die VvO niet bij de boot aanwezig is.

In Duitsland echter kan het Wasserschiffartsamt u er onderweg naar vragen! Sommige watersporters weten wel hoe lastig de Duitse waterpolitie kan zijn. Nog lastiger wordt het als u uw schip zou willen verkopen buiten Nederland. Registratie in de ons omringende landen zónder VvO is onmogelijk. Een kopietje aanvragen van een VvO is ook onmogelijk, die worden niet verstrekt. Dan is een (her)keuring door een certificerende instantie onvermijdelijk en kostbaar, want uw schip dient dan te voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn die op het moment van keuring gelden. Hier komt nu ook de zin van dit artikel op dit moment naar voren.

Er is zojuist een nieuwe Europese Richtlijn vastgesteld en die wordt van kracht op 17 januari 2014. Nederland heeft dan nog 2 jaar de tijd om de Nederlandse wetten hierop aan te passen en dan is er nog een overgangsjaar. Dus over drie jaar moeten alle te keuren schepen voldoen aan die nieuwe, scherpere Richtlijn, dat zal zeker voor bestaande schepen ook ombouwkosten met zich meebrengen. Heeft u geen Verklaring van Overeenstemming ? Laat dan dus uw schip keuren voor het te laat is ! De keurende Instanties hebben hiervoor een speciale module de PCA= Post Construction Assesment.

Uitzondering: In eigen beheer gebouwde schepen zijn vrijgesteld van CE keuring, maar mogen pas na 5 jaar eigen gebruik in de handel gebracht worden. Wilt u die dan (naar het buitenland) verkopen dan weet u dat een VvO van de hand van de bouwer alsnog noodzakelijk is. Indien dat een particulier is, zal deze de noodzakelijke maatregelen moeten treffen om aan de richtlijn te voldoen. Dit zal meestal ook een PCA door een certificerende instantie betekenen! De redactie van de VNM Nieuwsbrief heeft zo nodig adressen van CE- keurende instanties voor u beschikbaar.

Op te vragen door een e-mail te sturen aan secretarisvnmbestuur@gmail.com

17 december 2013

Jan de Wit, bestuurslid VNM, deelnemer CE regiegroep overleg namens de consumenten (NPvW)